Služby

Zber údajov o spotrebe

Systémy rádiového zberu dát

Všeobecne
Spoločnosť SERIO s.r.o. poskytuje komplenté riešenia pre prenos a spracovanie údajov z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov ako aj akéhokoľvek iného meradla disponujúceho impulznými výstupmi. Naša ponuka nie je tvorená len rádiovými komponentami ale našim zákazníkom poskytujeme aj software na zber a spracovanie údajov.
Naša ponuka sa skladá z rádiových komponentov švajčiarskej spoločnosti SONTEX a je dostupná v dvoch základných technologickćyh riešeniach, systémom pochôdzkového odpočtu (walk-by) alebo systémom odpočtu prostredníctvom fixných rádiových centrál inštalovaných v objektoch.

Rádiový systém Sontex
Rádiový systém Supercom je obojsmerný komunikačný systém vyvinutý švajćiarskou spoločnosťou Sontex. Hlavnou výhodou obojsmerného komunikačného systému je, že jednotlivé merače vysielajú rádiový signál len v prípade že sú oslovené. Toto riešenie zabraňuje vzniku elektronického smogu ako aj rušeniu komunikácie. Výhodou daného riešenia je aj možnosť konfigurácie jednotlivých komponentov prostredníctvom rádiovej komunikácie.
Komunikácia prebieha na rádiovej frekvencii 433Mhz prostredníctvom súkromného rádiového protokolu vyvinutého spoločnosťou Sontex.
Zmena z pochôdzkového technologického riešenia odpočtov na systém odpočtu meračov prostredníctvom fixných centrál je možná kedykoľvek bez akýchkoľvek obmedzení.

Zariadenia podporujúce diaľkový zber dát
• Elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, Sontex 556
• Kompaktné merače tepla, Supercal 739, Superstatic 449 / 749
• Merače tepla, Superstatic 440
• Kalorimetrické počítadlo, Supercal 531
• Rádio moduly na vodomery, Supercom 581 (Wasser-Geräte Modularis) a Supercom 580 (Elster)
• Impulzný adaptér Supercom 541 (na zber dát z elektromerov, plynomerov alebo iných zariadení s impulzným výstupom)

Možnosti odpočtov

Pochôdzkový (walk-by) zber údajov
Pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber údajov je k dispozícii pochôdzkový odpočet údajov. Rádiový modem Supercom 636 je prepojený bezdrôtovo, prostredníctvom technológie Bluetooth, so smartphoneom, tabletom alebo počítačom. Ten je vybavený softwareom Tools Supercom. Prostredníctvom tohto programu je možné nielen odčítavať hodnoty z jednotlivých zariadení ale ich aj konfigurovať.
Tools Supercom
Tools Supercom je software umožňujúci odpočet a konfiguráciu meračov pomocou rádiomodemu Supercom 636.
Hlavné črty:
• kompatibilný s Windows 7/8
• slúži na odpočty ako aj konfiguráciu meračov
• možno ovládať dotykovo aj myšou
• robustné a jednoduché používateľské rozhranie
• komunikácia s modemom prostredníctvom Bluetooth alebo USB rozhrania

Fixný zber údajov
Nová rádiová centrala Supercom 646 s GPRS alebo M-Bus modulom a nový repeater (opakovač) Supercom 656 R sú logickým ktorkom pre ingráciu meračov do prostredia inteligentného merania. S menovanými zariadeniami je možné vytvoriť rôzne autonómne riešenia. Od možnosti vykonať odpočty diaľkovo, z pohodlia kancelárie až po plne automatizované aplikácie.
Fixný zber údajov umožňuje zvyšovať efektivitu, a teda znižovať náklady, pri malých ako aj rozsiahlych inštaláciach ale hlavne inštaláciaho ktoré sú ďaleko od odpočtového strediska. Znižujú sa dopravné náklady a náklady na odpočty.
Pri rozsiahlych inštaláciach je dôležitým prvkom repeater Supercom 656 R. Ten umožňuje rozširovanie rádiového signálu centrály. Repeater môže byť kaskádovito zapojený až 6 krát v rade a centála umožnuje zapojenie niekoľkých radov repeatrov. Týmto spôsobom je možné odčítavať rozsiahle inštalácie s použitím len jednej centrály.
Rádiová centrála nemusí komunikovať len prostredníctvom GPRS siete, ale môže byť vybavená aj M-Bus modulom. V tomto prípade je centrála zapojená do jestvujúcej M-Bus siete, ktorú rozširuje o možnosť rádiových odpočtov.

Výhody diaľkového zberu údajov
• dáta sú dostupné rýchlo, bezpečne a môžu byť odčítavané individuálne
• pri odpočte dát nie je nutný vstup do objektu
• pri odpočtoch nie je nutná súčinnosť majiteľa (ne)bytového priestoru
• prenášané sú aj Informácie o manipulácii, ovplyvňovaní merača
• znižovanie nákladov na odpočty
• skracovanie času potrebného na vykonanie odpočtov
• možnosť rádiovej konfigurácie
• zmena z pochôdzkovej metódy odpočtov na fixnú metódu je možná kedykoľvek, bez akýchkoľvek obmedzení, platí aj opačne

Technické informácie o rádiovom systéme SUPERCOM
• frekvencia: 433,82 MHz
• výkon: 10 mW
• technológia: frekvenčné pásmo FM
• mód: FSK, obojsmerný
• formát výstupu: XML

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.